نرمشهاي اصلاحی پای پرانتزی (هلالی)

پاي پرانتزي (به انگليسي: Genu Varum)‏ ناميده مي شود.در حالت طبيعي ايستاده با زانوهاي صاف، زماني که قوزک ها کنار يکديگر قرار گرفته‌اند، نبايد فاصله چنداني بين زانوها وجود داشته باشد.اگر به هر دليلي فاصله بين زانوها افزايش يابد، درحالي که قوزک ها به هم چسبيده اند پاي پرانتزي (ژنوواروم) ناميده مي شود. به نظر مي رسد کل اندام هاي تحتاني چپ و راست بصورت دو پرانتز ( ) در کنار يکديگر قرار گرفته اند. معمولاٌ به اين تغيير شکل اندام، زانوي پرانتزي مي گويند.
 پرانتزي بودن مفصل زانو يا ژنوواروم يکي از مشکلات شايع مفصل زانو است.
عارضه زانوي پرانتزي خفيف در 2-3 سال اول زندگي شايع است که اغلب به دليل رشد و تحرک کودکان است و عموما تا قبل از سنين مدرسه رفع مي شود
علل:
عواملي که باعث پاي پرانتزي يا ژنوواروم مي گردند عبارتنداز:

- برای مشاهده کامل پمفلت دانلود نمائید.