نرمشهای اصلاحي پشت گود (لوردوز)

يکي از شايعترين اختلالات در انحناهاي ستون فقرات، گودي بيش از حد كمر است.
در ستون فقرات يكسري فرو رفتگي ها و برجستگي هايي در قسمت هاي مختلف وجود دارد. در ناحيه ي كمر انحناي رو به جلو ( تقعر ) مي باشند. اين انحناي كمر، اصطلاحاً لوردوز ناميده مي شود . ميزان انحناي كمر بيشتر از حد ميزان طبيعي را هيپرلوردوزيس يا گودي بيش از حد كمر مي نامند.

ستون فقرات توسط تعداد زيادي عضله محافظت مي شود كه سلامت و تعادل آنها در سلامت و طبيعی بودن حالت ستون فقرات نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.عدم تعادل در عضلات شكمي، بازكننده هاي مفصل پا به لگن در ايجاد هيپرلوردوزيس، از ساير عضلات مهمتر است.
 
عوامل ايجاد کننده لوردوز (قوس کمر) کمري کدام است؟

- برای مشاهده کامل پمفلت دانلود نمائید.