نرمشهای اصلاحی پشت کج(اسکوليوز)

اسکوليوز به معناي انحراف جانبي ستون مهره است. وقتي ستون فقرات را از جلو نگاه مي کنيم به صورت يک خط صاف عمودي ديده مي شود و وقتي اين خط، قوسي شکل ميشود به آن اسکوليوز مي گويند. اين‌ عارضه‌ مي‌تواند مهره‌هاي‌ قفسه‌ سينه‌اي‌ (مياني‌) يا مهره‌هاي‌ کمري‌ (پاييني‌) ستون‌ فقرات‌ را درگير سازد. اين‌ عارضه‌ بيشترين‌ شيوع‌ را در نوجوانان داشته‌ و در دختران‌ شايعتر از پسران‌ است‌.
انواع مختلفي از اسکوليوز وجود دارد که عبارتند از :
اسکوليوز برگشت پذير :
در اين نوع اسکوليوز ستون فقرات هنوز خاصيت انعطاف پذيري خود را حفظ کرده است. اين نوع اسکوليوز ممکن است به علل زير ايجاد شود
•    بد ايستادن
•    انقباض عضلات شکمي :
•     کوتاه بودن يکي از اندام هاي تحتاني
اسکوليوز برگشت ناپذير Irreversible scoliosis
در اين نوع اسکوليوز ستون فقرات خاصيت انعطاف پذيري خود را از دست داده است و بيمار هر وضعيتي که به خود بگيرد انحراف جانبي ستون مهره از بين نمي رود.

علت اسکوليوز چيست ؟

- برای مشاهده کامل پمفلت دانلود نمائید.