آموزش دستیاران
آموزش دستیاران، جزوات و اسلایدهای آموزشی رشته طب فیزیکی و توانبخشی

از دو بخش جزوه های آموزشی و اسلاید های آموزشی تهیه گردیده که برای دستیاران رشته طب فیزیکی و توانبخشی و پزشکان همکار مورد استفاده دارد.